Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy TS-UV s.r.o., Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2) Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Pokud je zboží skladem, odesíláme zboží do 24 hodin a pak do 24 hodin Vám zvolená přepravní služba doručí zásilku na Vámi zvolenou adresu. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit, máte možnost objednávku stornovat.

3) Doprava po České a Slovenské republice:

Využíváme služeb dopravní společnosti PPL, kdy je doba doručení obvykle do 24 hodin, nejpozději do 48 hodin. Dopravné činí 129,- Kč pro Českou republiku. Na Slovensko činí dopravné 300,-Kč firmou PPL a dobírka 50,-Kč. Zboží je zasíláno obvykle na dobírku, po domluvě je možná platba předem na účet nebo je možné si zboží vyzvednout osobně v provozovně firmy TS-UV s.r.o., na adrese Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko.

4) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu TS-UV s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, nebo specifických objednávkách si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši minimálně 50% hodnoty zboží. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

7. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

8. Upozorňujeme, že položky označené "akce", případně vypsané v sekci "výprodej" jsou omezeného množství. Tyto ceny tedy platí pouze do vyprodání zásob. Dodavatel zboží si vyhrazuje právo na změnu cen.

9. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu

TS-UV s.r.o. kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

10. Prohlašujeme, že veškeré zboží nabízené v rámci internetového obchodu TS-UV s.r.o., je prvotřídní kvality a pochází z výroby firmy TS-UV s.r.o. Součástí dodávky je daňový doklad.

11. Veškeré obrázky, použité pro online-prezentaci, slouží pouze jako příklad pro znázornění a nemusí se nutně 100% shodovat s nabízeným zbožím. Zboží se může od obrázku lišit. Rozhodující je technický popis výrobku. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

12. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

5) Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží, nebo zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

6) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.7) Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace TS-UV s.r.o. a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese info@ts-uv.cz.

3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na info@ts-uv.cz a popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

7. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné instalace, provozu a používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

8) Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně dopravného či doběrečného v katalogu Internetového obchodu TS-UV s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

9) Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.číslo, email a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy TS-UV s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se TS-UV s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka třetí osobě, TS-UV s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb TS-UV s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email info@ts-uv.cz

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.